חוק הנגישות

מסגרת החוק

חוק נגישות שירותי האינטרנט הינו חלק מחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות. העבודה על התאמות הנגישות לשירות החלה בשנת 2009, וצפויה להסתיים במהלך שנת 2012.

למען הסר ספק:

במאמר זה מובאות הפניות למסמך התקנות המקורי, אותו ניתן למצוא באתר משרד המשפטים.

מסמך התקנות במשרד המשפטים הינו טיוטה, הנמצאת עדיין בתהליך גיבוש ולכן עשויה להשתנות.

אנו עושים מאמצים לשמירה על עדכניות התוכן בעמוד זה, אולם במידה וקיימת סתירה או אי התאמה בין הכתוב במסמך זה לבין המסמך באתר משרד המשפטים, המסמך באתר משרד המשפטים הוא המקור המוחלט עליו יש להסתמך.

מי חייב להנגיש?

"(1) על ידי רשות ציבורית, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות; מידע טקסטואלי המסופק על ידי רשות ציבורית ייכתב בשפה הפשוטה והברורה ההולמת ביותר את ההקשר בו ניתן המידע;
(2) על ידי מי שאינו רשות ציבורית או עבורה, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות ובכפוף להוראות שייקבעו לפי סעיף 19יב לחוק לעניין נטל כבד מדי.;
(3) ההתאמות הנדרשות לפי פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על מידע המנוסח בלשון משפטית, כגון חוזים."
(מתוך טיוטת החוק, אתר משרד המשפטים).

כלומר, חייבים בהנגשה:

  1. אתרי רשויות ציבוריות חייבים בהנגשה ברמהAA לפחות.
  2. אתרים שאינם רשויות ציבוריות חייבים גם הם בהנגשת האתר ברמה AA לפחות.

למרות האמור לעיל, התקנות מוסיפות סייג הקובע כי:

"[...] יראו חייב בביצוע התאמות נגישות שאינו רשות ציבורית שביצע התאמות נגישות בשירות האינטרנט המסופק על ידו ברמה A להנחיות כאילו עמד בהוראות תקנת משנה (ב)(2)"
(מתוך טיוטת החוק, אתר משרד המשפטים).

"תקנת משנה (ב)(2)" הינה הסעיף השני בכותרת זו ("מי חייב להנגיש"). כלומר, אתר שאינו רשות ציבורית המבצע התאמות נגישות ברמה A, אינו חייב (אך כמובן רשאי) לבצע התאמה נוספת לרמת נגישות AA, אלא יחשב כאילו הוא עומד בתקנות סעיף (ב)(2).

פטורים מהנגשה

במידה והתאמות מסוימות בלתי אפשריות בשל קשיים טכנולוגיים, ניתן לקבל פטור מהנגשת רכיבים ספציפיים באישור מורשה לנגישות השירות.

תוך כמה זמן יש לסיים את תהליך ההנגשה?

  • אתרים קיימים ידרשו לסיים את תהליך ההנגשה תוך 30 חודשים מיום כניסת התקנות לתוקף.
  • אתרים חדשים ידרשו לסיים את תהליך ההנגשה תוך 24 חודשים מיום כניסת התקנות לתוקף.
  • יישומים ותוספות לאתרים קיימים ידרשו לסיים את תהליך ההנגשה תוך 24 חודשים מיום כניסת התקנות לתוקף.

בדיקה תקופתית

אתרים יחוייבו בבדיקה תקופתית לוודא המשך עמידה בתקן הנגישות. על הבדיקה להתבצע אחת ל-5 שנים מיום סיום תהליך ההנגשה הראשוני. במידת הצורך, יש לבצע התאמות נגישות בהתאם לתוצאות הבדיקה.

מהו התקן הנדרש להנגשת אתרים?

"חייב בביצוע התאמות נגישות המספק שירותי אינטרנט יספק התאמות נגישות לשירותי האינטרנט שהוא מספק לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחילה; לא היה ביום התחילה תקן ישראלי, יבצע התאמות נגישות לפי הנחיות Web Content Accessibility Guidelines של גוף התקינה הבינ"ל (W3C) World Wide Consortium)."
(מתוך טיוטת החוק, אתר משרד המשפטים).

כלומר, על האתר להיות נגיש בהתאם לתקן הנגישות הישראלי ביום העברת החוק. במידה ולא יגובש תקן מלא עד אז, על האתר להיות נגיש בהתאם להנחיות ה-W3C. נכון להיום זהו מסמך ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט, WCAG 2.0.